خدمات ما

ما حداقل 10 کارمند کارمند تحقیقاتی و طراح داریم، آنها برای پیش فروش شما کار خواهند کرد، و حدود 10 مهندس پروژه در طول تولید وجود دارد، همچنین ما یک بخش تجارت خارجی با 12 کارمند از جمله فروشنده داریم، آنها می توانند انگلیسی روان صحبت کنند. برای ارتباط خوب، قبل از حمل و نقل، کارکنان اسناد ما حرفه ای هستند، هر سوالی که می توانیم برای شما حل کنیم.